Location:

Pravidlá akcie "darujte krv - počítame s vami"

PRAVIDLÁ AKCIE „DARUJTE KRV - POČÍTAME S VAMI“. KÚP AKÝKOĽVEK VÝROBOK ZNAČKY PARODONTAX A MY DARUJEME 0,1 EUR NA PODPORU DARCOVSTVA KRVI. VÝROBCA PRODUKTOV ZNAČKY PARODONTAX V SPOLUPRÁCI SO SLOVENSKÝM ČERVENÝM KRÍŽOM.“

1. ZÁKLADNÉ PARAMETRE AKCIE

1.1 Predmetom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel  („Pravidlá“) akcie „Darujte krv – počítame s vami“. Kúp akýkoľvek výrobok značky parodontax a my darujeme 0,1 EUR na podporu darcovstva krvi. Výrobca produktov značky parodontax v spolupráci so Slovenským Červeným krížom.“ („Akcia“).

1.2 Usporiadateľom Akcie je spoločnosť GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s. r. o., IČO: 46 760 873, so sídlom Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 83338/B („Usporiadateľ“).

1.3 Usporiadateľ Akciu organizuje pod záštitou Slovenského Červeného kríža, IČO: 00 177 466, so sídlom Grösslingova 24, 814 46 Bratislava-Staré Mesto („Slovenský Červený kríž“).

2. DOBA A MIESTO KONANIA AKCIE

2.1 Akcia bude prebiehať od 1. augusta 2021 00:00:00 hod. do 31. augusta 2021 23:59:59 hod. („Doba konania Akcie“) na území Slovenskej republiky. 

3. MECHANIKA AKCIE

3.1 Usporiadateľ poskytne Slovenskému Červenému krížu peňažný dar („Dar“) za účelom podpory ním realizovaných projektov zameraných na rozvoj darcovstva krvi v Slovenskej republike, ktorého konkrétna výška sa vypočíta nasledovným spôsobom:

(a) 0,1 EUR z každého balenia akéhokoľvek výrobku značky parodontax predaného konečnému spotrebiteľovi na slovenskom maloobchodnom trhu počas Doby konania Akcie; a 

(b) v každom prípade však najviac 11.000 EUR. 

3.2 1.1 Na účely výpočtu výšky Daru sa počet balení výrobkov značky parodontax predaných konečnému spotrebiteľovi na slovenskom maloobchodnom trhu počas Doby konania Akcie určí nasledovne: 

(a) ako zdroj pre výpočet počtu predaných balení sa použijú dáta spoločnosti ACNielsen Czech Republic s.r.o., IČO: 480 28 142, se sídlem Praha 4 – Nusle, budova CITY TOWER, Hvězdova 1716, PSČ 14078 („ACNielsen“);

(b) metodika výpočtu bude nasledujúca: 

(i) ako základ pre výpočet sa použije počet balení výrobkov značky parodontax predaných konečnému spotrebiteľovi počas Doby konania Akcie podľa týždenných predajných dát za maloobchodné reťazce spolupracujúce so spoločnosťou ACNielsen („Spolupracujúci reťazec“).

(ii) tieto predajné dáta budú následne extrapolované na celý slovenský maloobchodný trh na základe podielu predajov Spolupracujúcich reťazcov na celkovom slovenskom maloobchodnom trhu v roku 2020, určenom na základe štatistiky vedenej spoločnosťou ACNielsen, a to samostatne pre kategóriu „Zubné pasty“, kategóriu „Manuálne zubné kefky“ a kategóriu „Ústne vody“.

3.3 Usporiadateľ poskytne Slovenskému Červenému krížu Dar najneskôr do 31. decembra 2021. 

3.4 Usporiadateľ k dátumu podľa článku 3.3 uverejní skutočnú výšku Daru na webovej stránke www.parodontax.sk.

3.5 Usporiadateľ v rámci Akcie neorganizuje žiadnu výhernú súťaž. Akcia taktiež nie je verejnou zbierkou v zmysle zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach, v znení neskorších predpisov, keďže Dar je poskytovaný z vlastných prostriedkov Usporiadateľa a konečný spotrebiteľ sa na Dare finančne nepodieľa. 

4. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

4.1 Tieto Pravidlá budú po celú Dobu konania Akcie a po dobu uverejnenia skutočnej výšky Daru podľa bodu 3.4 dostupné na webovej stránke www.parodontax.sk.

4.2 Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť Pravidlá Akcie alebo Akciu skrátiť, predĺžiť či úplne zrušiť bez udania dôvodu. Takéto zmeny bude Usporiadateľ vykonávať iba z mimoriadnych dôvodov, najmä v reakcii na okolnosti mimo primeranej kontroly Usporiadateľa, vrátane technických či právnych dôvodov.

V Bratislave dňa 31.7. 2021